Katedra-za-inzenjerski-menadzment/Opsti-Podaci/1

Општи подаци

06. 04. 2024.

Општи подаци

 

 

Катедра за менаџмент обавља активности у вези са образовањем студената, научно-истраживачким радом чланова Катедре, реализацијом међународног симпозијума, издавањем часописа, као и бројних активности од значаја за функционисање Факултета у целини.

 

 

Катедра је носилац студијског програма Инжењерски менаџмент, на основним и мастер студијама, а на докторским студијама студијског програма са називом Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студијски програми, на свим нивоима, конципирани су мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским стремљењима. Поред стицања високих стручних компетенција у области инжењерског менаџмента, циљеви студијских програма су оспособљавање студената за: развој способности критичног и самосталног мишљења, развој способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање исхода одабраног решења, тимски рад и комуникацију са стручњацима из других обасти.

 

 

Планови Катедре у наредном периоду су: даљи развој наставних и научних активности, конкурисање за финансирање и реализација нових пројеката, публиковање научних радова посебно у часописима са СЦИ листе, проширивање међународне сарадње, такође континуитет у одржавању симпозијума International Symposium Engineering Management and Competitiveness и даљи развој часописа Journal of Engineering Management and Competitiveness.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43