14
ФЕБ
2022

УПИС

 

На акредитоване студијске програме које организује високошколска установа могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен овим законом и општим актом самосталне високошколске установе.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме из сава 1. овог члана под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.

Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на коме се изводи настава.

Услови, начин и поступак провере знања језика из става 3. овог члана уређују се општим актом високошколске установе.

Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента.

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира. 

Акредитовани академски студијски програми у 2021. години:

Ниво

Студијски програм

Излазно звање

Основне студије

Информационе технологије*

са три модула:

-        Инжењерство

-        Менаџмент информационих технологија

-        Информационе технологије и техника у  образовању 

 

Дипломирани инжењер информационих технологија*

Информационе технологије - софтверско инжењерство

Дипломирани инжењер информационих технологија

Инжењерски менаџмент

Дипломирани инжењер менаџмента

Инжењерство заштите животне средине

Дипломирани инжењер заштите животне средине

Машинско инжењерство

Дипломирани инжењер машинства

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Дипломирани инжењер  индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

Одевно инжењерство

Дипломирани инжењер индустријског инжењерства

 

Мастер студије

Информационе технологије

Мастер инжењер информационих технологија

Информатика техника и технологија у образовању

(у поступку акредитације)

Мастер професор технике и информатике

Инжењерски менаџмент

Мастер инжењер менаџмента

Машинско инжењерство

Мастер инжењер машинства

Одевно инжењерство

Мастер инжењер индустријског инжењерства

Докторске студије

Инжењерски менаџмент

 

Информационе технологије

(у поступку акредитације)

 

* Студенти одабирају модуле од треће студијске године (прве две су заједничке):

1.Модул Информационе технологије – Инжењерство: пројектовање програмских система, рачунарска графика, инсталација, употреба и одржавање мобилних мрежа и комуникација.
2.Модул Менаџмент информационих технологија: разумевање и употреба ИТ у менаџмента у пословним системима, управљање информационим и информационо-комуникационим ресурсима и њихова ефикасна експлоатација, обједињавање знања из  редузетништва, маркетинга и трговине, финансијаи банкарства, са знањима из софтверског инжењерства, рачунарских мрежа и база података.
3.Модул ИT у образовању: уз ИТ знања и стичу се и законске компетенције за рад у наставном процесу (предмети: Психологија, Педагогија, Дидактика, Методике..). Могућност наставка школовања за Мастер ИТ али и Мастер професор технике и информатике.