Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita i dekontaminacija zemljišta


 1. Ciljevi i zadaci zaštite agroekosistema.
 2. Pojam, uzroci, vrste i izvori zagadjenja sredine.
 3. Degradacija zemljišta
 4. Ekološki aspekti primene mineralnih djubriva.
 5. Stočarske farme kao potencijalni uzročnici zagadjenja zemljišta.
 6. Pesticidi i zemljište.
 7. Značaj agrotehničkih mera na pesticide i zemljište.
 8. Uticaj navodnjavanja na zemljište.
 9. Uticaj zagadjivanja vazduha na zemljište.
 10. Zagadjivanje zemljišta teškim metalima.
 11. Zagadjenje zemljišta radionuklidima.
 12. Naftna industrija i zemljište.
 13. Uticaj posipanja puteva solima na zemljište i biljke.
 14. Uzorkovanje biljaka zagadjenih zemljišta.
 15. Uzorkovanje biljaka izloženih zagadjenoj atmosferi.
 16. Činioci koje treba imati na umu prilikom uzorkovanja biljaka izloženih zagadjenoj atmosferi. ( biotički, i abiotički)
 17. Vizuelna dijagnoza.