Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Verovatnoća i statistika


17
НОВ
2015

Sadržaj predmeta

 

Osnovni pojmovi teorije verovatnoće. Algebra dogadjaja. razne definicije verovatnoće. Uslovne verovatnoće. Slučajne promenljive.

Osnovni pojmovi matematičke statistike. Obrada podataka. Distribucija uzorka. Mere centralne tendencije. Mere disperzije. Ocene parametara. Testiranje statističkih hipoteza.

 Vežbe po sadržaju prate predavanja i sastoje se u praktičnoj primeni teorije i programskog paketa Microsoft Excel za rešavanje problema i zadataka.