Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Verovatnoća i statistika


30
НОВ
2017

Ispitna pitanja

Teorijska pitanja za usmeni deo ispita:
 1. Dogadjaji i operacije sa događajima
 2. Različite definicije verovatnoće događaja
 3. Aksiomatska definicija verovatnoće
 4. Uslovne verovatnoće i (ne)zavisnost događaja
 5. Potpun sistem događaja, formula totalne verovatnoće i Bajesova formula
 6. Slučajne promenljive
 7. Slučajne promenljive diskretnog tipa
 8. Slučajne promenljive neprekidnog tipa
 9. Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih
 10. Dvodimenzionalne slučajne promenljive
 11. Nejednakost Čebiševa, zakoni velikih brojeva i centralne granične teoreme
 12. Osnovni pojmovi matematičke statistike
 13. Analiza uzorka. Statistike. Empirijska funkcija raspodele
 14. Podaci. Grupisanje i prikaz. Frekvencije
 15. Deskriptivna statistika diskretnog obeležja
 16. Deskriptivna statistika neprekidnog obeležja
 17. Tačkast ocene parametara
 18. Intervalne ocene parametara
 19. Testiranje statističkih hipoteza
 20. Uzoračka korelacija i regresija. Trend
 21. Vremenske serije