Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


20
ФЕБ
2018

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Za seminarski rad iz Veb Dizajna potrebno je napraviti veb prezentaciju koja će imati barem 5 distinktivnih (različitih) stranica i sadržati sledeće elemente:

1. Upotreba Adobe Photoshop programa (za obradu slika, grafike, tj. dizajna koji ste vi pravili) Treba napraviti dizajn sajta u punoj rezoluciji i u rezoluciji za prenosive uređaje (2 PSD fajla)
2. HTML 5 / Adobe Dreamweaver / Brackets / Atom / Visual Studio Code ( Validacija HTML5 stranice putem https://validator.w3.org/ )
3. SASS / SCSS / CSS 3 ( Validacija CSS 3 stilova putem https://jigsaw.w3.org/css-validator/ )
4. JavaScript / jQuery
5. HTML 5 Canvas animacija
6. Responsive aspekt sajta kroz CSS 3 (upotreba media query-ja)

Uz Veb prezentaciju, sa svim *.css *.js i *.html fajlovima potrebno je dostaviti i Adobe Photoshop PSD fajlove koji sadrži inicijalni dizajn Vaše veb prezentacije koji je podeljen na slajsove putem Slice alatke.

Seminarski treba putem Vašeg maila poslati predmetnom asistentu na pregled u predviđenom roku. Za slanje seminarskih radova koristite neki od sledećih servisa kako bi se izbeglo preopterećivanje e-mail inbox-a.

OneDrive
Dropbox
GoogleDrive

Informacije o predviđenim rokovima za slanje i odbranu seminarskog rada mogu se pogledati na stranici Aktuelno / Obaveštenja.

Dokumentacija treba da sadrži

1. Naslovnu stranicu
2. Sadržaj
3. Predmetni cilj
4. Uvod
5. Opis predhodno navedenih tehnologija / programa (stavke od 1 do 5). Za svaku tehnologiju ukratno dati uopšteni opis, šta ista predstavlja, i minimalno dati 2 primera za istu.
6. Poglavlje o Teoriji boja i šemi boja koja se koristilla tokom dizajniranja veb prezentacije
7. Opisati korake izrade prezentacije u Adobe Photoshop programu sa slajsovanjem inicijalnog dizajna.
8. Opis svake stranice koja je formirana sa isticanjem bitnih elemenata iste, i implementacije navedenih elemenata kroz odgovarajuću tehnologiju. Opis svake stranice mora da poseduje i screenshot iste u punoj rezoluciji, i u rezoluciji za mobilne uređaje.
9. Zaključak
10. Korišćena literatura
11. Prilog - Listing koda, HTML markapa i dr. (opcionalno)

Smernice kojih se treba držati tokom izrade seminarskog rada:

1. Poglavlje predmetni cilj treba da se nalazi pre uvoda i treba da predstavi šta je svrha predmeta Veb Dizajn, koje teme pokriva spomenuti predmet, kakva znanja stiče student na tom predmetu i drugo. Navedeno se može preizeti iz Akreditacije studijskog programa Informacione tehnologije, predmet Veb Dizajn, ili direktno na stranici Cilj predmeta.

Tekst poglavlja predmetni cilj treba da zvuči otprilike ovako (3 paragrafa ) :
     Predmetni cilj predmeta Veb Dizajn je sticanje znanja o osnovnim konceptima.....
     Na predavanjima student se upoznaje sa osnovnim konceptima...
     Na vežbama student realizuje...

2. Seminarski rad treba formatirati sledeći uputstvo za formatiranje seminarskog rada koji se preuzima sa sledećeg linka

3. Svako poglavlje i podpoglavlje potrebno je adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu na zasebnih stranica (Insert - > Page Break). Podpoglavlja, npr 1.1, 1.2 itd mogu i trebaju da počinju na istim stranicama.

4. Reference treba numerisati i navesti u formatu: [broj] Lista Autora, "Naziv knjige", Izdavač. Predložena literatura za svaki seminarski rad je:

       1. Thomas A. Powell, "Web dizajn - kompletan priručnik", Mikro knjiga, Beograd, 2001
       2. Jakob Nielsen, "Dizajn funkcionalnih Web strana", CET, Beograd, 2001

Ukoliko se u seminarskom radu koristi literatura sa određenih internet lokacija, Literaturu treba podeliti u Knjige i Internet adrese. Linkove takođe treba numerisati, ali kontinualno, da se nastavljaju na numeraciju knjiga, kako reference unutar rada ne bi vodile na 2 različita resursa. Kada se koriste internet adrese bitno je navesti kompletnu putanju do resursa.

5. Seminarski rad se piše deklarativnim stilom, u trećem licu jednine, kao da se piše tehnički udžbenik. Nema obraćanja čitaocu, odnosno konstrukcije kao što su: "kliknite", "preuzmite", "možete videti" itd, zamenjuju se "klikom na", "potrebno je preuzeti / preuzima se", "prikazano je" itd.

6. Seminarski rad otkucati fontom Times New Roman, veličine 12pt za tekst, za naslove font veličine 14pt bold. Paragrafi trebaju da imaju justified poravnanje, jednostruki razmak između linija teksta (Line Spacing : Single), dok je razmak između paragrafa 10pt.

7. Svaku sliku, primer koda i listing treba adekvatno numerisati i navesti šta isti predstavlja. Npr:

Slika broj 1. Dizajn naslovne stranice
Primer broj 1. JavaScript operatori

8. Sadržaj je potrebno generisati upotrebom Heading stilova, a ne kucati, odnosno References-> Insert - > Table of Contents

9. U seminarskom radu nije dozvoljeno koristiti Wikipedia linkove.

10. Ukoliko u seminarskom radu postoje nabrajanja, potrebno je koristiti odrovarajuće stilove : Buleted ili Numbered

11. Poglavlje Literatura treba da sadrži adekvatno numerisan svaki link i knjigu koja je korišćena tokom izrade seminarskog rada. Literatura se navodi u formatu: [broj] Lista Autora, "Naziv knjige", Izdavač, Godina.