Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje softverskim projektima


Оцена знања

Предиспитне обавезе:                     Обавезна      Поена

Активност у току предавања                 Да             10

Пројекат                                            Да              30

Завршни испит:                               Обавезна      Поена

Писмени део испита                              Да              40

Усмени део испита                                Да              20