Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje softverskim projektima


Образовни циљ

Циљ предмета јесте да студенти стекну знања о методама и поступцима управљања софтверским пројектима, њиховој методологији, моделима развоја софтвера, организацији развоја пројекта и управљању ризицима. Такође, циљ је да се студенти оспособе за самостални и тимски рад у савременим ИТ пројектима.

Исходи образовања (Стечена знања)

Студенти оспособљени за примену пројектног приступа решавању пословних активности – усвојене теоријске поставке свих животних фаза ICT пројекта, њиховог креирања и имплементације. Овладавање терминологијом и стицање знања за практичну реализацију система у софтверском домену.