Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje rizikom


08
НОВ
2013

SADRZAJ I STRUKTURA PREDMETA

Увод у управљање ризиком. Значајуправљања ризиком. Аспекти управљања ризиком. Улога и карактеристике управљања ризиком. Однос управљања ризиком и окружења менаџмента. Популарност концепта управљања ризиком. Интересовање за зправљање ризиком. Место управљања ризиком у савременојтеорији организације и менаџмента. Ризик и вероватноћа будућих догађаја. Више алтернативних решења са познатом вероватноћом појављивања. Четири основна степена неизвесности.

Управљање ризиком и скуп управљачких метода и техника. Управљање ризиком у пројекту. Фактори који настају у току пројекта и њихов допринос постојању ризика у току реализације пројекта. Ризични догађаји нежељене последице. Концепт управљања ризиком пројекта. Идентификација ризика. Анализа и процена ризика. Планирање реакција (одговора) на ризик. Контрола примене реакције на ризик. Метод процене ризика. Одређивање и процена ризика колика је вероватноћа да пројекат претрпи неуспех. Практична настава

Упознавање студената са примерима из праксе у области управљања ризиком.