Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tribologija i podmazivanje


16
МАР
2020

Sadržaj teorijske nastave

Основи трибологије; Храпавост површине; Параметри храпавости; Класа храпавости; Трење (статичко и динамичко, коефицијент трења); Врсте кинематичког трења (котрљања, клизања и у течном слоју); Врсте хабања делова техничких система (Атхезивно трошење, Абразивно хабање, Заморно, Ерозионо, Кавитационо, Оксидационо, Корозионо, Вибрационо, Дифузионо); Дефиниција, видови и врсте подмазивања; Значај правилног подмазивања у погонској пракси; Хидродинамичко подмазивање; Хидростатичко подмазивање; Гранично подмазивање; Еластохидодинамичко подмазивање; Планирање подмазивања. Регенерација искоришћеног уља. Складиштење мазива и уља. Улога мазива у техници; Подмазивање стандардних делова. Системи за подмазивање. Општа класификација мазива; Класификација мазивих масти; Реологија мазивих масти; Општа подела мазива; Гасовита мазива; Течна мазива (састав течних мазива, основна физичко-хемијска својства;Полутечна мазива-техничке масти (састав техничких масти, основна физичко-хемијска и механичка својства, врсте ); Адитиви (дефиниција и врсте); Чврста мазива; Средства за хлађење и подмазивање при обради метала (СХП); Дијагностика мазива.