Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


Na vežbama se rešavaju prakticni problemi i zadaci iz termotehnike:

 1. Jedinice u termodinamici (jedinice za energiju, pritisak i temperaturu).
 2. Potencijalna i kineticka energija. Energija strujanja. Bernulijeva jednacina.
 3. Jednacina stanja idealnog gasa.
 4. Jednacina stanja realnog gasa.
 5. Prvi zakon termodinamike. Rad, unutrašnja energija, razmenjena energija entalpija.
 6. Drugi zakon termodinamike.
 7. Politropske promene stanja idealnih gasova.
 8. Ciklusi pretvaranja toplote u mehanicki rad. Karnoov  ciklus.
 9. Procesi gasnih mašina.  
 10. Procesi parnih mašina.
 11. Procesi za hladenje. Vlažan vazduh.
 12. Toplotni protok. Gustina toplotnog protoka. Furijeov zakon.  
 13. Jednodimenzionalno, stacionarno provodenje toplote(Provodenje toplote kroz višeslojan ravan zid, kroz višeslojan cilindricni zid).  
 14. Prostiranje toplote prelaženjem. Odredivanje koeficijenta konvekcije za razlicite režime strujanja.
 15. Prolaz toplote.
 16. Zakoni zracenja. Razmena toplote zracenjem izmedu paralelnih površina i izmedu obuhvacenih površina.
 17. Nestacionarno provodenje toplote.
 18. Razmenjivaci toplote