Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


 1. Uvodne napomene o predmetu i o pojmu energije.
 2. Nauka o toploti – fenomenološki i statisticki pristup.
 3. Principi termodinamike.
 4. Zakoni o održanju energije i mase.
 5. Sistem i okruženje.
 6. Idealan i realan gas, vodena para, vlažan vazduh.
 7. Promene stanja.
 8. Kružni procesi.
 9. Prenos toplote.
 10. Razmenjivaci toplote.
 11. Sagorevanje.
 12. Sušenje.