Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


02
ДЕЦ
2015

Ispitna pitanja

.        PRINCIPI TERMODINAMIKE

2.        SISITEM I OKRUŽENJE

3.        POJAM OKOLINE

4.        TERMODINAMIČKA RAVNOTEŽA

5.        OSNOVNE TERMODINAMIČKE VELIČINE

6.        TEMPERATURA I NULTI PRINCIP TERMODINAMIKE

7.        P, V I T – OSOBINE ČVRSTE SUPSTANCE

8.        PROMENE STANJA – PROCESI

9.        UNUTRAŠNJA ENERGIJA

10.     NAČIN PRENOSA ENERGIJE KROZ GRANICU SISTEMA

11.     TOPLOTNI KAPACITET

12.     POTENCIJALNA I KINETIČKA ENERGIJA

13.     ENERGIJA STRUJANJA

14.     IDEALAN GAS

15.     JEDNAČINA STANJA REALNOG GASA

16.     VAN DER VALSOVA JEDNAČINA STANJA

17.     VODENA PARA

18.     ZASIČENA VODENA PARA

19.     VLAŽNA VODENA PARA

20.     PREGREJANA VODENA PARA

21.     ENTROPIJA VODENE PARE

22.     JEDNAČINA STANJA

23.     VLAŽAN VAZDUH

24.     PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

25.     RAD KOMPRESIJE I EKSPANZIJE

26.     RAD KVAZISTATIČKIH PROCESA

27.     UNUTRAŠNJA ENERGIJA SISTEMA

28.     ENTALPIJA

29.     DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE I ENTROPIJA

30.     ZAKONI ODRŽANJA MASE I ENERGIJE

31.     PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE ZA KONTROLISANU ZAPREMINU

32.     PROMENE STANJA IDEALNIH GASOVA

33.     IZOHORSKI PROCES (ŠARLOV ZAKON)

34.     IZOBARSKI PROCES (GEJ-LISAKOV ZAKON)

35.     IZOTERMSKI PROCES (BOJL-MARIOTOV ZAKON)

36.     ADIJABATSKI PROCES

37.     POLITROPSKE PROMENE STANJA IDEALNIH GASOVA

38.     KRUŽNI PROCESI – CIKLUSI

39.     PRETVARANJE TOPLOTNE ENERGIJE U MEHANIČKI RAD

40.     IDEALNI KRUŽNI CIKLUSI

41.     KARNOOV CIKLUS

42.     ERIKSONOV CIKLUS

43.     IDEALIZOVANI STVARNI KRUŽNI PROCESI

44.     PROCESI PARNIH MAŠINA

45.     PROCESI GASNIH MAŠINA

46.     OTO PROCES

47.     DIZEL PROCES

48.     KOMBINOVANI (SABATE) PROCES

49.     DŽULOV PROCES

50.     STIRLINGOV PROCES

51.     PROCESI HLAČENJA

52.     CIKLUSI VAZDUŠNIH, PAROEJEKTORSKIH I APSORPCIONIH RASHLADNIH UREČAJA

53.     RADNA SPOSOBNOST SISTEMA

54.     MAKSIMALAN I MINIMALAN RAD

55.     MAKSIMALAN RAD I RADNA SPOSOBNOST ZATVORENOG SISTEMA

56.     PROSTIRANJE TOPLOTE

57.     PROSTIRANJE TOPLOTE PROVOČENJEM-KONDUKCIJA

58.     TEMPERATURNO POLJE

59.     GRADIJENT TEMPERATURE

60.     TOPLOTNI PROTOK I FURIJEOV ZAKON

61.     OPŠTA DIFERENCIJALNA JEDNAČINA PROVOČENJA TOPLOTE

62.     JEDNODIMENZIONALNO STACIONARNO PROVOČENJE TOPLOTE

63.     PROSTIRANJE TOPLOTE PRELAŽENJEM-KONVEKCIJA

64.     PRELAŽENJE TOPLOTE BEZ FAZNE TRANSFORMACIJE

65.     PRIRODA I REŽIM STRUJANJA FLUIDA

66.     PRIMENA TEORIJE SLIČNOSTI

67.     SLOBODNA ILI PRIRODNA KONVEKCIJA

68.     PRINUDNA KONVEKCIJA

69.     PROLAZ TOPLOTE

70.     PROSTIRANJE TOPLOTE ZRAČENJEM – RADIJACIJA

71.     RAZMENA TOPLOTE ZRAČENJEM IZMEČU DVE PARALELNE POVRŠINE

72.     RAZMENA TOPLOTE ZRAČENJEM IZMEČU OBUHVAČENIH POVRŠINA

73.     RAZMENJIVAČI TOPLOTE

74.     CEVNI RAZMENJIVAČI TOPLOTE

75.     ENERGETSKI BILANS RAZMENJIVAČA TOPLOTE SA JEDNIM PROLAZOM FLUIDA

76.     SAGOREVANJE

77.     SUŠENJE

78.     STATIKA I KINETIKA SUŠENJA

79.     STATIKA PROCESA SUŠENJA

80.     KINETIKA PROCESA SUŠENJA VLAŽNIH MATERIJALA