Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorijska mehanika


04
ДЕЦ
2014

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Osnovne koncepcije klasične Njjutnove mehanike; domen primenljivosti; postulati sile; referentni sistemi; opisivanje položaja fizičkih objekata; matematičke metode u mehanici; prvi izvod funkcije, diferencijalne jednačine kretanja; kinematika tačke; Galilejeva transformacija; koordinatni sistemi; brzina i ubrzanje tačke; pokretni sistemi; kretanje sistema reference – translatorno kretanje, obrtno kretanje, proizvoljno kretanje; složeno kretanje tačke – brzina i ubrzanje; kinematika krutog tela; kruto telo - brzine i ubrzanja; ravansko kretanje krutog tela; Koriolisova teorema; osnovne teoreme mehanike (kinetičke energije, impulsa i momenta impulsa) i zakoni održanja; prinudno kretanje; metod nezavisnih generalisanih koordinata (opisivanje položaja čestica, rad, generalisane sile i kinetička energija u nezavisnim generalisanim koordinatama); Dalamber-Lagranžev princip; Lagranževe jednačine.

 

Praktična nastava:

Izrada računskih zadataka i primera za oblasti obuhvaćene teorijskim delom nastave.