Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija sistema


1.0.  SISTEMSKI PRISTUP
          1.1. Definicija sistema
          1.2. Principi sistema
          1.3. Ciljevi sistema
          1.4. Koncept stanja sistema
          1.5. Analiza sistema
          1.6. Okolina (okruženje) sistema
          1.7. Ulazi i izlazi sistema i njegovih elemenata
          1.8. Tokovi energije, materijala i informacija u proizvodnom sistemu
          1.9. Sprege u sistemu
          1.10. Sistemska svojstva
          1.11. Ponašanje sistema
          1.12. Sistem upravljanja
          1.13. Osnovne velicine stanja proizvodnog sistema
          1.14. Istraživanje sistema
 
2.0.  PODELA SISTEMA
          2.1. Moguce podele sistema
          2.2. Podela sistema sa aspekta globalnih obeležja
          2.3. Podela sistema sa aspekta internih obeležja
          2.4. Klasifikacija interakcija sistema i njegovog okruženja
          2.5. Vrste industrijskih sistema
          2.6. Hijerarhijski sistemi
 
3.0. SISTEMSKI PRISTUP I PONAŠANJE ISTRAŽIVACA
          3.1. Vrednosti
          3.2. Ponašanje
          3.3. Antiplaniranje
 
4.0. DELOVANJE NA SISTEM I TEORIJA SVRHA/SREDSTVA
          4.1. Teorija svrhe
          4.2. Programska struktura
 
5.0. GRADACIJA NIVOA NAUCNOG SAZNANJA
          5.1. Nivoi naucnog saznanja
          5.2. Naucna deskripcija
          5.3. Naucna klasifikacija i tipologizacija
          5.4. Naucno otkrice
          5.5. Naucno objašnjenje
          5.6. Naucno predvidanje
          5.7. Vrste naucnih zakona
 
6.0. METODE ISTRAŽIVANJA SISTEMA
          6.1. Podela metoda istraživanja
          6.2. Analiticko sinteticke metode
          6.3. Metoda apstrakcije i konkretizacije
          6.4. Metoda apstrakcije i specijalizacije
          6.5. Metoda klasifi