Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologije montaže


16
МАР
2020

Obaveze studenata/polaganje ispita

Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне, лабораторијско-експерименталне.

Предиспитне обавезе

Обавезaн колоквијум, присуство на предавањима,  редовно присуство на вежбама, семинарски рад.

Усмени део испита