Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička dijagnostika


24
МАР
2020

Sadržaj predmeta

Zadaci dijagnostike. Sistem tehničke dijagnostike. Kontrola radne sposobnosti tehničkog sistema, Otkaz, Komponente koje identifikuju otkaz, Vidovi otkaza tehnikog sistema, Dijagnostika stanja sistema, Vrste i oblici primene tehničke
dijagnostike, Klasifikacija dijagnoze i dijagnostičkih parametara, Osnovne etape u procesu dijagnostike stanja sistema, Struktura tehničke dijagnostike, Prognoza stanja, Greške u dijagnozi stanja sistema, Subjektivni postupci tehničke
dijagnostike (Ispitivanje šuma, Vizuelna optička ispitivanja – vizuelna kontrola, Ispitivanje (kontrola) boje i mirisa),
Objektivni postupci tehničke dijagnostike (Postupci merenja: temperature, ugaone brzine i broja obrtaja, pritiska, protoka,
nivoa tečnosti, pomeranja, obrtnog momenta, mehaničke snage, brzine i ubrzanja, sile, ugla, puta, merenja tvrdoće, vlažnosti, vremena), Postupak kontrole produkata habanja i sagorevanja (Dijagnoza stanja triboloških sklopova, Ispitivanje promena svojstava maziva i ulja, Dijagnostika stanja hidrauličnog ulja, Predviđanje perioda upotrebljivosti ulja za motore, Ispitivanja izduvnih gasova motora), Postupak vibroakustike (Vibracija kao parametar stanja sistema, Utvrđivanje uzroka neispravnosti tehničkog sistema, Otklanjanje promena povišenog nivoa vibracija), Postupak geometrijske ontrole utvrđivanja dimenzija delova sistema (Merenje zazora, Kontrola i odstupanje oblika položaja površina delova sistema), Postupci ispitivanja bez razaranja (Magnetska kontrola – magnetska ispitivanja, Postupak ispitivanja zasnovan na magnetnoj 
memoriji metala, Penetracija, Holografija, Ultrazvučna ispitivanja, Ispitivanje vrtložnim strujama, Radiografija i gamagrafija, Akustička emisija za određivanje parametara mehanike loma), Postupak ispitivanja (kontrole) korozije, Postupci električne kontrole i Merenje električnih parametara, Prognoza stanja sistema, Automatizacija i organizacija izvođenja tehničke dijagnostike. Automatski istemi kontrole radne sposobnosti tehničkog sistema. Modeli dijagnostike. Modeli održavanja prema stanju. Ekspertni sistemi za tehničku dijagnostiku.