Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stručna praksa


11
ЈУН
2019

Uputstvo za polaganje ispita

 

Стручна пракса се пријављује у студентској служби преко папирне пријаве. Предају докумената за стручну праксу можете извршити само лично - на дан испита.

При томе садржај документације је следећи:

1) Споразум (налази се на сајту Факултета) потписан и печатиран од стране фирме и факултета и заведен код секретатице декана на Факултету. Споразум се подноси на потпис и оверу у 3 истоветна примерка.

Дужина ефективног трајања стручне праксе се рачуна на следећи начин (наводи се  у Споразуму). У материјалу за акредитацију је потребно проверити колико је наведено у рубрици Остали часови за предмет Стручна пракса. За већину профила је наведено Остали часови - 4 (потребно је проверити за свој профил). То значи следеће: 15 недеља, колико траје семестар, треба да се помножи са 4 часа недељно. То даје 60 школских часова по семестеру. 60 школских часова се множи са трајањем часа од 45 мин и добија се укупно 2700 минута. Ефективно трајања стручне праксе се добија када се 2700 минута подели са 60 минута по сату.

15 x 4 = 60 x 45 = 2700 / 60 = 45 сати

2) Потврда о обављеној пракси (налази се на сајту Факултета) потписана и печатирана од стране фирме.

3) Одштампан Дневник стручне праксе, 6-10 страница у форми семинарског рада, где се по данима наводи које су актвивности вршене у току праксе.

Преузимање: Споразум и Потврда