Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Strategijski menadžment


Ispit se polaže pismenim putem (na zahtev studenta ili u slučaju malog broja studenata u roku, može se polagati i usmenim putem). Ne postoji seminarski rad!

 Ispit se sastoji od 5 pitanja. Pitanja se postavljaju prema knjizi koja je dole navedena kao literatura.

 Ispitna pitanja (postoje i na kraju knjige)

 

 1. Definisanje strategijskog menadžmenta
 2. Strategijski menadžment i promene        
 3. Evolucija strategijskih menadžment sistema
 4. Proces strategijskog menadžmenta
 5. Uticaji na formiranje strategijskih ciljeva preduzeća
 6. Vizija i misija preduzeća
 7. Ciljevi preduzeća    
 8. Pojam i proces strategijskog planiranja
 9. Vrste strategija
 10. Generičke strategije
 11. Strategije rasta
 12. Strategije kontrakcije
 13. Strategije zaokreta
 14. Ostale strategije
 15. Izbor strategija
 16. Neuspesi u strategijskom planiranju i uspešno sprovođenje strategija
 17. Model 7S - način primene strategije
 18. Demingovih 14 načela menadžmenta kontrole
 19. Strategijske poslovne jedinice (SBU)
 20. Poslovno odlučivanje
 21. Faze procesa odlučivanja
 22. Grupno odlučivanje
 23. Strategijske i ostale odluke
 24. Modeli donošenja strategijskih odluka
 25. Osnovni faktori procesa donošenja strategijskih odluka
 26. Procedure donošenja strategijskih odluka
 27. Razvoj preduzeća
 28. Razvoj proizvoda   
 29. Životni vek (ciklus) proizvoda
 30. Značaj razvoja proizvoda i strategije razvoja proizvoda
 31. Faze razvoja proizvoda
 32. Savremeni koncepti razvoja proizvoda
 33. Izvori inovacija i upravljanje inovacijama
 34. Istraživanje tržišta
 35. Upravljanje proizvodnim programom
 36. SWOT analiza
 37. Modeli portfolia (portfolio koncept)
 38. Analiza jaza (gep-a)
 39. Metod scenarija
 40. PIMS koncept
 41. Kriva iskustva
 42. Metode strategijskog odlučivanja
 43. Metode investicionog odlučivanja
 44. Pojam, aspekti i područja primene benčmarkinga
 45. Vrste benčmarkinga
 46. Benčmarking proces i činioci benčmarking procesa
 47. Nedostaci i etički aspekti benčmarkinga
 48. Reinženjering poslovnih procesa (BPR)
 49. Organizaciona kultura i strategijski menadžment
 50. Intelektualni kapital i upravljanje znanjem

 

Napomena: linije na spisku pitanja označavaju grupe pitanja iz kojih dolazi po jedno pitanje na ispitu. 

Literatura

[1] Nikolić, M. (2007). Strategijski menadžment, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.