Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


01
ЈУЛ
2020

Uputstvo za izradu seminarskog rada

 

Seminarski rad po navedenoj strukturi rade studenti svih generacija (starih generacija i novih počev od šk. 2017/18).

TEME SEMINARSKOG RADA

Temu seminarskog rada studenti mogu birati samostalno.

TEMA ZA SEMINARSKI RAD I TEHNOLOGIJA IZRADE SE MORA UNAPRED NAJAVITI E-MAILOM, A TEK NAKON ODOBRENJA SE MOŽE REALIZOVATI. TEMA SE NAJAVLJUJE POSEBNO, A NAKON ODOBRENJA SE ŠALJE POPUNJENI OBRAZAC PRIJAVE STUDENTSKOG PROJEKTA  (PRIMER), NAKON ČEGA SE PRIJAVA TEME MOŽE SMATRATI KONAČNOM.

TEMA - "ON-LINE PRODAVNICA ..." NEĆE BITI ODOBRENA POČEV OD 1.10.2017. ZA STUDENTE, VEĆ STUDENTI MORAJU RADITI SEMINARSKE RADOVE SA DRUGOM TEMOM.

 

TEHNOLOGIJA IZRADE

1. Veb ili mobilna aplikacija

2. Programski jezici izrade seminarskog rada mogu biti: C#, java, PHP, Ruby ili neki drugi programski jezik u dogovoru sa nastavnikom.

3. U okviru navedenih programskih jezika mogu se koristiti razvojna okruženja i razvojni okviri (framework) po izboru studenta, uz prethodni dogovor sa nastavnikom.  

 

STRUKTURA SEMINARSKOG RADA

1. Softver - izvorni kod aplikacije + sql skript baze podataka

2. Dokumentacija


STRUKTURA SOFTVERA

- SOFTVERSKE FUNKCIJE: login (personalizacija za barem 2 profila korisnika), unos (sa combo), brisanje, izmena, tabelarni prikaz, filtriranje, stampa, parametarska stampa

- BAZA PODATAKA: barem 2 tabele u bazi povezane relacijom + tabela korisnik za prijavu na sistem + stored procedure sa upitima tipa select i insert into, update, delete

- SLOJEVI: (Opšta struktura aplikacije sa slojevima može se pogledati OVDE)

* PREZENTACIONI = korisnicki interfejs + prezentaciona logika u posebnoj DLL biblioteci,

* SERVISNI = web servis - SOAP ili REST,

* POSLOVNI = u posebnoj DLL biblioteci se nalaze poslovni objekti (dokumenti, dogadjaji, pojmovi) i poslovna pravila, a u okviru provere poslovnih pravila može da se konsultuje web servis radi provere ogranicenja. Poslovna logika realizuje AKO uslov ONDA automatska akcija gde se u okviru automatske akcije obrađuje - ograničenje ili automatsko procesiranje (obračun, automatsko snimanje).

* SLOJ ZA RAD SA PODACIMA = XML, baza podataka sa stored procedurama i pogledima, klase podataka - pojedinac (set/get), lista pojedinaca, DB(standardne klase za rad sa SQL server bazom podataka uz poziv stored procedura)

SUMARNI PRIKAZ POTREBNIH TEHNOLOGIJA (ukoliko je odabrana Microsoft tehnologija izrade):

  • XML
  • RELACIONA BAZA PODATAKA sa stored procedurama
  • DLL BIBLIOTEKA KLASA (Class library) - prezentaciona logika, poslovna logika, klase podataka
  • WEB SERVIS 
  • WEB APLIKACIJA (korisnički interfejs i minimum koda)

DOKUMENTACIJA

(PRIMER)

- prijava projekta prema PMP standardu PRIMER 1  PRIMER 2

ORGANIZOVATI DOKUMENT PO SLEDECOJ STRUKTURI:

1. UVOD
2. PRIJAVA PROJEKTA
3. UML MODELI U OKVIRU DIZAJNA SISTEMA (UML - use case, dijagram komponenti, dijagram razmestaja)
4. KORISNICKO UPUTSTVO
5. IMPLEMENTACIJA
5.1. Opis primenjene tehnologije i alata
5.2. Baza podataka - SQL skript i shema BP
5.3. UML modeli za opis implementacije (dijagram klasa, dijagram sekvenci)
5.4. Tabelarni prikaz viseslojne arhitekture softvera sa obrazlozenjem implementiranih podslojeva
5.5. Kljucni delovi programskog koda
6. ZAKLJUCAK
7. LITERATURA

 

OCENJIVANJE SEMINARSKOG RADA

OBAVEZNO (10 bodova):

1. Veb ili mobilna aplikacija

2. 2 tabele u bazi podataka povezane relacijom

3. Višeslojnost (prezentacioni - korisnicki interfejs i prezentaciona logika, poslovni, sloj za rad sa podacima)

4. Unos i tabelarni prikaz sa filterom

5. Poslovno pravilo

6. Bazične validacije u prezentacionoj logici - popunjenost, tipovi podataka, jedinstvenost zapisa

NIJE OBAVEZNO:

1. (2 boda) Rad sa stored procedurama

2.  (5 bodova) Rad sa veb servisima

3.  (2 boda) Brisanje,  (3 boda) izmena, (2 boda)stampa,  (3 boda) parametarska stampa

4. (3 boda) Prijava korisnika

************************************************

 

POSEBNE NAPOMENE

1. Softver mora biti na SRPSKOM JEZIKU - sql skript baze podataka (nazivi tabela i polja, nazivi stored procedura), korisnicki interfejs i kod (nazivi klasa, metoda, promenljivih).

2. Ukoliko student preda seminarski rad sa elementima tudjeg rada, tema mu se poništava i mora raditi seminarski rad ponovo sa drugom temom.

05
ЈАН
2019

Primer seminarskog rada

Primer uradjenog seminarskog rada prema gradivu koje je realizovano na vežbama u školskoj 2017-18 godini može se pogledati OVDE.

Još jedan primer dokumentacije seminarskog rada može se pogledati OVDE.

Primer dokumentacije seminarsko rada studenta iz šk 2018_19 može se pogledati OVDE.