Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


12
НОВ
2018

Obaveze studenata prema akreditaciji

 

1. Aktivnost u toku predavanja ....................   5 bodova

2. Kolokvijum............................................. 30 bodova

3. Praktična nastava - realizacija radionice ....   5 bodova

4. Seminarski rad ........................................30 bodova

5. Usmeni deo ispita.....................................30 bodova

PRISUSTVO I RAD NA ČASOVIMA

1. PRISUSTVO JE OBAVEZNO I O PRISUSTVU I AKTIVNOSTIMA STUDENATA VODI SE EVIDENCIJA.

2. POTPIS DOBIJAJU STUDENTI KOJI SU PRISUSTVOVALI BAREM NA POLOVINI NASTAVNIH CASOVA.

3. IZOSTANCI ZBOG POSLA ILI ZDRAVSTVENIH PROBLEMA SE PRAVDAJU UZ POTVRDU, RADI DOBIJANJA POTPISA.

4. BODOVI ZA RAD NA NASTAVI SE REALIZUJU NA OSNOVU IZRADJENIH ZADATAKA, A NE NA OSNOVU PRISUSTVA NA ČASOVIMA.

09
ЈУЛ
2020

Obaveze studenata DETALJNI PRIKAZ


1. AKTIVNOST na vezbama i predavanjima

- (3 boda) zadaci na casovima vezbi i predavanja

- (2 boda):

 - diskusije na casovima vezbi i predavanja

- kvalitetna i inovativna resenja na vezbama

2. KOLOKVIJUM

- - SADRŽAJ: Izrada web stranice za unos i tabelarni prikaz viseslojno

- samostalan rad studenta....

- ZADATAK: Realizovati ASP.NET aplikaciju nad jednom tabelom baze podataka (koja data opisom u tekstualnoj formi) tako da rezultat kolokvijuma ima: korisnicki interfejs, prezentacionu logiku (koja poziva veb servis i klase podataka), veb servis, klase podataka, sql skript za kreiranje baze podataka sa tabelom i stored procedurama.

PRIMER ZADATKA ,

primer REŠENJA KOLOKVIJUMA SA 1 TABELOM I SA 2 TABELE

3. RADIONICA

- SADRŽAJ: refaktorisanje koda

- TIMSKI, na casovima vezbi 

- TIPOVI ZADATAKA:

 1. Dat je projekat sa svim slojevima. Izvršiti refaktorisanje tako da se:
 • DB klasa implementira umesto sa stored procedurama, da ima direktno SQL upite i obrnuto.
 • Korisnicki interfejs direktno veze za SQL upite, umesto da se koriste DB klase podataka i obrnuto.
 • Korisnicki interfejs da koristi prezentacionu logiku, umesto da koristi DB klase podataka i obrnuto.

       2. Dat je projekat, izmeniti kroz sve slojeve tako da se doda jedno novo polje, pocev od baze podataka.

 

PRIMER ZADATAK I REŠENJE

4. SEMINARSKI RAD 

- SADRŽAJ: Izrada viseslojne web aplikacije i pratece dokumentacije

- samostalan rad studenta (ne radi se u paru)

PRIMER SOFTVERA koji čini seminarski rad

- PRIMER DOKUMENTACIJE uz seminarski rad

TEMA ZA SEMINARSKI RAD I TEHNOLOGIJA IZRADE SE MORA UNAPRED NAJAVITI E-MAILOM, A TEK NAKON ODOBRENJA SE MOŽE REALIZOVATI. TEMA SE NAJAVLJUJE POSEBNO, A NAKON ODOBRENJA SE ŠALJE POPUNJENI OBRAZAC PRIJAVE STUDENTSKOG PROJEKTA (primer), NAKON ČEGA SE PRIJAVA TEME MOŽE SMATRATI KONAČNOM.

5. USMENI

test u terminu ispita i usmena odbrana testa u istom ili drugom terminu ORJENTACIONI SPISAK PITANJA NA TESTU

Napomene:

1. Ukoliko student ne odbrani seminarski rad ili položi kolokvijume, ne može izaći na teorijski deo ispita.

2. Ako je uslovno studentu dozvoljena izrada teorijskog dela ispita (zbog posebnih okolnosti, npr. minimizacija boravka studenata na fakultetu zbog Covid-19, kada se dozvoljava da student brani seminarski rad na dan ispita), a seminarski rad ne zadovolji kriterijume ili nije odbranjen, student mora ponovo polagati teorijski deo ispita u narednom ispitnom roku.

3. Teorijski deo ispita se sastoji iz pismenog i usmenog dela. U specifičnim okolnostima (npr. Covid-19) studenti mogu realizovati usmeni deo ispita ukoliko nisu zadovoljni bodovima sa pismenog dela ispita. Ukoliko je pismeni deo ispita nečitak, studenti su obavezni da prisustvuju usmenom delu ispita. U redovnim okolnostima usmeni deo teorijskog ispita je obavezan.

6. DODATNI BONUS POENI

prezentacije savremenih tehnologija u okviru istrazivackog rada studenata 

NAPOMENE:

 • Tehnologije izrade radova na vežbama, kolokvijumu i radionici je C#, ASPX, MVC, MS SQL Server. 
 • Programski jezici izrade seminarskog rada mogu biti: C#, java, PHP, Ruby ili neki drugi programski jezik u dogovoru sa nastavnikom. U okviru navedenih programskih jezika mogu se koristiti razvojna okruženja i razvojni okviri (framework) po izboru studenta, uz prethodni dogovor sa nastavnikom.  
 • Osnovna struktura aplikacije na radionici, kolokvijumu i seminarskom radu:
  • SOFTVERSKE FUNKCIJE: login (personalizacija za barem 2 profila korisnika), unos (sa combo), brisanje, izmena, tabelarni prikaz, filtriranje, stampa, parametarska stampa
  • BAZA PODATAKA: barem 2 tabele u bazi povezane relacijom + tabela korisnik za prijavu na sistem + stored procedure sa upitima tipa select i insert into
  • SLOJEVI:
   • PREZENTACIONI = korisnicki interfejs + prezentaciona logika u posebnoj DLL biblioteci,
   • SERVISNI = web servis - SOAP ili REST,
   • POSLOVNI = u posebnoj DLL biblioteci se nalaze poslovni objekti (dokumenti, dogadjaji, pojmovi) i poslovna pravila, a u okviru provere poslovnih pravila konsultuje se web servis radi provere ogranicenja,
   • SLOJ ZA RAD SA PODACIMA = XML, baza podataka sa stored procedurama i pogledima, klase podataka - pojedinac (set/get), lista pojedinaca, DB(standardne klase za rad sa SQL server bazom podataka uz poziv stored procedura

SUMARNI PRIKAZ TEHNOLOGIJA na radionici i kolokvijumu (Visual Studio NET 2010):

 • XML
 • RELACIONA BAZA PODATAKA sa stored procedurama
 • DLL BIBLIOTEKA KLASA (Class library) - prezentaciona logika, poslovna logika, klase podataka
 • WEB SERVIS 
 • WEB APLIKACIJA (korisnički interfejs i minimum koda)
22
ЈАН
2019

Obaveze zaposlenih studenata

Studenti koji su zaposleni mogu da urade predispitne obaveze RADIONICU i KOLOKVIJUM na dan ispita ukoliko izlaze na ispit vikdendom. PRISUSTVO radionici i kolokvijumu na dan ispita se MORA UNAPRED NAJAVITI e-mailom. 

Ukoliko zaposleni studenti izlaze na ispit u redovnom terminu, termin za realizaciju ovih predispitnih obaveza je isti kao i za druge studente i organizuje se u danima koji prethode danu ispita.

S obzirom da studenti koji su zaposleni ne mogu da osvoje 10 bodova za aktivnost i zadatke na casovima vezbi, mogu se prijaviti da urade dodatni seminarski rad sa praktičnim i-ili istraživačko - teorijskim sadržajem.

12
ЈУН
2019

Obaveze studenata starih generacija

Svi studenti starih generacija moraju realizovati predispitne obaveze u skladu sa akreditacijom, a bodovi osvojeni kod ranijih nastavnika i saradnika se priznaju. Svi bodovi kod prethodnih nastavnika se uzimaju u obzir i student radi samo deo koji nedostaje. 
 
PODACI O RANIJEM NAČINU RADA KOD DRUGIH NASTAVNIKA
 
Studenti koji su pohadjali nastavu kod doc dr Zdravka Ivankovica:
- Seminarski rad.....60 bodova
- Usmeni ispit ........40 bodova
 
Studenti koji su pohadjali nastavu kod doc dr Dejana Lacmanovica
- 2 prakticna kolokvijuma (oba moraju biti polozena) ili seminarski rad .... 60 bodova
- Prezentacija ...20 bodova + usmeni ispit 20 bodova ili Usmeni ispit .....40 bodova
 
OBRAZLOŽENJE U ODNOSU NA REFERENCIRANJE NA RANIJE BODOVE
 
Teorijski deo
Studenti starih generacija teorijski deo polažu kroz teorijski test u terminu ispita, koji obuhvata pitanja iz celog gradiva, uz usmenu odbranu testa nakon zavrsetka testa, u terminu ispita. Ako je student radio prezentaciju, na testu odgovara na 5 pitanja, a ako nije imao prezentaciju, na 10 pitanja.
 
Praktični deo
Ako je student polozio samo 1 praktican kolokvijum, mora raditi seminarski rad koji obuhvata celokupno gradivo za prakticni deo.
STUDENTI STARIH GENERACIJA MORAJU DA URADE SEMINARSKI RAD PREMA STRUKTURI KOJA JE DATA U ODELJKU O OPISU STRUKTURE SEMINARSKOG RADA. TEMA I TEHNOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA SE MORA UNAPRED NAJAVITI E-MAILOM, A TEK NAKON ODOBRENJA SE MOŽE REALIZOVATI.