Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


04
НОВ
2019

Obaveze studenata za 2019/20

Predmet Softversko inženjerstvo 1 se polaže na sledeći način:

TEORIJSKI DEO se sastoji iz usmenog dela ispita, koji se deli na dva teorijska kolokvijuma, koja ce ocenjuju ocenom od 6 do 10.

PRAKTIČNI DEO se sastoji iz:

  • Domaćih zadataka (ocena 6 - 10)
  • Seminarski rad (ocena 6 - 10)