Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Садржај предмета

Теоријска настава

Софтверски системи као интегрални део пословних система. Животни циклус пословних софтверских система. Модели животног циклуса софтвера. Фазе у животном циклусу. Преглед и класификација софтверских решења у пословним системима. Преглед ЕРП система. Основне карактеристике. Примери софтверских решења у области финансија и менаџмента. Софтверска решења за подршку одлучивању.

Практична настава

Вежбе се изводе у рачунарској лабораторији и обухватају решавање конкретних задатака и студија случајева из  тематских области обухваћених теоријском наставом.