Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Циљеви и задаци наставног предмета

Образовни циљ

Стицање основних знања из области животног циклуса пословних софтверских решења, као и примене софтверских решења у областима финансија и менаџмента.

Исходи образовања (Стечена знања)

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање животног циклуса пословних софтверских решења, сагледавање опција приликом избор одговарајућег софтвесрког решења за посматрани проблем, и употребу одабраних софтверских решења у посматраном контексту. Студенти ће бити оспособљени за самосталан и тимски рад, решавање проблема и презентовање резултата свог рада.