Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


14
ДЕЦ
2022

Predavanja

Teoretski deo ispita sa materijalom za spremanje ispita:

1. Osnovni pojmovi ... preuzimanje

2. Faze razvoja sistema ... preuzimanje

3. Planiranje sistema ... preuzimanje

4. Uloga sistem analitičara ... preuzimanje

5. Izbor projekta i menadžment ... preuzimanje

6. Faza analize sistema ... preuzimanje

7. Definisanje zahteva korisnika ... preuzimanje

8. Analiza slučajeva korišćenja ... preuzimanje

9. Modelovanje procesa ... preuzimanje

10. Modelovanje podataka ... preuzimanje

11. Faza dizajna sistema ... preuzimanje

12. Od analize ka dizajnu ... preuzimanje

13. Dizajn arhitekture sistema ... preuzimanje

14. Dizajn korisničkog interfejsa ... preuzimanje

15. Dizajn programa ... preuzimanje

16. Dizajn skladišta podataka ... preuzimanje

17. Dizajn i kreiranje objekata ... preuzimanje

18. Faza implementacije sistema - od dizajna ka implementaciji ... preuzimanje

Predmetni nastavnik

Prof.dr Kazi Zoltan

28
ДЕЦ
2022

Ispitna pitanja i sadržaj predmeta

Materijal za spremanje teoretskog dela ispita... link

Sadržaj svakog pitanja u vidu teza, na osnovu kog se sprema teoretski deo ispita, koji se polaže pismeno (2 pitanja).

Prof. dr Kazi Zoltan