Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


10
ОКТ
2016

Sadržaj i struktura predmeta

 

FAZA 1> PLANIRANJE SISTEMA

                a. Uloga sistem analitičara u dizajnu

                b. Izbor projekta i menadžment

FAZA 2> ANALIZA SISTEMA

                a. Definisanje zahteva korisnika

                b. Analiza slučajeva koršćenja

                c. Modelovanje poslovnih procesa

                d. Modelovanje podataka

FAZA 3>DIZAJN SISTEMA

                a. Od analize ka dizajnu sistema

                b. Dizajn arhitekture sistema

                c. Dizajn korisničkog interfejsa

                d. Dizajn programa

                e. Dizajn skladišta podataka

                f. Dizajn objekata

FAZA 4> IMPLEMENTACIJA SISTEMA

                a. Od dizajna ka implementaciji

                b. Kreiranje objekata novog sistema

                c. Tranzicija na novi sistem