Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


22
ОКТ
2020

Ispitna pitanja

 

1. Uvod u sistemsku analizu i dizajn, osnovni pojmovi.

2. Faze razvoja sistema.

3. Planiranje sistema.

4. Uloga sistem analitičara u dizajnu.

5. Izbor projekta i menadžment.

6. Faza analize sistema.

7. Definisanje zahteva korisnika.

8. Analiza slučajeva koršćenja.

9. Modelovanje poslovnih procesa.

10. Modelovanje podataka.

11. Faza dizajna sistema.

12.  Od analize ka dizajnu sistema.

13. Dizajn arhitekture sistema.

14. Dizajn korisničkog interfejsa.

15. Dizajn programa.

16. Dizajn skladišta podataka.

17. Dizajn i kreiranje objekata sistema.

18. Faza implementacije sistema - od dizajna ka implementaciji.