Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za upravljanje poslovnim procesima


25
ОКТ
2016

Sadrzaj predmeta

Теоријска настава:
- Пословни информациони системи (појам, значај, карактеристике, историјат развоја).
- Структура и начин функционисања пословних информационих система.
- Специфичности развоја IS појединих пословних подсистема: Процеси, информациони улази и излази, обраде, складишта
података, карактеристична документа, извештаји.
- Готови интегрисани софтверски системи (ERP системи – Enterprise Resource Planning). Упоредни преглед карактеристика
водећих светских решења. (основне карактеристике, типови апликација, садржај).
- Методологије и фактори избора ERP система: студије изводљивости и ефективности одговарајућег ERP система.
- Увођење ERP система: Критични фактори увођења ERP система. Прилагођавање интерним стандардима и правилима
пословања предузећа.
- Управљање пословним информационим системом Типови управљања, Стратегије управљања, Технике контроле IS.
- IT економија. IT стандардизација.
Практична настава:
- Приказ модула софтверских пакета и самостални развој у савременим развојним окружењима

Практична настава обухвата градиво реализације пословног правила и трансакција у оквиру имплементације софтверске подршке пословном процесу неке организације (у објектно-орјентисаном окружењу).