Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za podršku odlučivanju


Opšte informacije


Smer: Menadžment informacionih tehnologija
Godina studija: četvrta
Semestar: VIII

Fond časova: 2+2

Predmetni nastavnik: 
Doc. dr Višnja Ognjenović
(visnjao@tfzr.uns.ac.rs)

Predmetni asistent:
MSc Aleksandra Stojkov (sahskica.s@gmail.com)