Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi veštačke inteligencije


Oblasti i teme

  UVOD (2)

- Nastanak i razvoj veštacke inteligencije.
- Rešavanje zadataka i veštacka inteligencija.
- Pojam sistema veštacke inteligencije.
- Razliciti prilazi kreiranju sistema veštacke inteligencije. 

PREDSTAVLJANJE ZNANJA I REŠAVANJE ZADATAKA (8)

- Problem transformacije oblika predstavljanja.
- Prostor stanja.
- Sistemi produkcije i redukcije.
- Osnovne klase metoda predstavljanja:deklarativna, procedurna i 
   semanticka predstavljanja.
- Strategije pretraživanja u problemskom prostoru. 
- Sintaksne metode pretraživanja: pregled u širinu, pregled u dubinu
   i kombinovane pretrage.
- Uloga znanja o problemskom domenu i heuristicko pretraživanje.
- Funkcije ocene.
- Optimalni algoritam pretraživanja.
- Pretraživanje na I/ILI grafovima.


AUTOMATSKO REZONOVANJE I DEDUKTIVNI SISTEMI (18)

- Formalizacija rezonovanja i automatsko dokazivanje teorema (ADT).
- Izvodenje posledica iz datih pretpostavki i ADT na jeziku
  predikatskog računa.
- Neodlučivost i ograničenja mehaničkih procedura.
- Metoda rezolucije.
- Procedura pobijanja.
- Skolemizacija i skup sastavaka.
- Erbranov univerzum i Erbranova teorema za konačan nezadovoljiv 
  skup  sastavaka.
- Pravilo rezolucije.
- Zamene, unifikacija i algoritam unifikacije.
- Rezolucijske procedure ADT.
- Specifične forme rezolucije.
- Rezolucijske strategije.
- Proširenja metode rezolucije: jednakosna supstitucija (paramodula-
  cija) i matematička indukcija (pravilo binarne indukcije).
- Oblasti primene rezolucijskog rezonovanja: upitni dijaloški sistemi, 
  optimizacija u kombinatornom raspoređivanju (sistem  DEDUC),
  relacione i deduktivne baze podataka, provera korektnosti  programa,
  situaciono  upravljanje tehničkim sistemima.
- ADT sa prirodnim izvođenjem.
- Automatski i interaktivni dokazivači.

PROLOG I LOGICKO PROGRAMIRANJE (10)

- Veza sastavaka sa klauzulama. 
- Procedurno i deklarativno programiranje.
- Prolog-sistem i Prolog-jezik.
- Karakteristike Prologa.
- Višestruko zadovoljenje cilja.
- Rekurzivno programiranje u Prologu.
- Vraćanje i rez.
- Problem negacije i konačnog neuspeha. 
- Koncepti otvorenog i zatvorenog sveta.
- Sistemi DATALOG, BASELOG i LP.
- Modaliteti primene sistema automatskog rezonovanja u nastavi
   i učenju.

ELEMENTI MAŠINSKOG UCENJA (8)

- Pojam i razvoj mašinskog ucenja.
- Mašinsko otkrivanje analogija.
- Učenje iz primera, primeri tipa "skoro to".
- Učenje prostih opisa.
- Hijererhija tipova mašinskog učenja.
- Obučavanje veštackih neuronskih mreža. 

ELEMENTI PREPOZNAVANJA OBLIKA (6)

- Pojam oblika.
- Predstavljanje oblika: merljiva i nemerljiva obeležja.
- Algoritamsko klasifikovanje: svrstavanje i razvrstavanje. 
- Rešavajuće funkcije.
- Neuronske mreže u prepoznavanju oblika.
- Sintaksno prepoznavanje oblika.
- Pregled primena prepoznavanja oblika.

UVOD U EKSPERTNE SISTEME (8)

- Pregled razvoja ekspertnih sistema.
- Osnovni delovi ekspertnog sistema.
- Školjka ekspertnog sistema. 
- Tehnike i oblici predstavljanja ekspertskog znanja. 
- Zaključivanje vođeno ciljem i zaključivanje vođeno podatkom.
- Rad sa podacima različite pouzdanosti