Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi veštačke inteligencije / Veštačka inteligencija


Ispitna pitanja

 

1.    Nastanak i razvoj veštačke inteligencije.
2.    Različiti prilazi kreiranju Sistema veštačke inteligencije.
3.    Prostor stanja (problemski prostor).
4.    Sistemi produkcije i redukcije.
5.    Formalna postavka zadatka heurističkog pretraživanja - I / ILI grafovi.
6.    Oblici predstavljanja znanja (deklarativni,semantički, procedurni).
7.    Strategije pretraživanja.
8.    Sintaksne strategije pretraživanja.
9.    Heurističke strategije pretraživanja.
10.  Funkcije ocene - Algoritam A*.
11.  Automatsko rezonovanje - teorijski koncept i primer.
12.  Metoda rezolucije.
13.  Skolemizacija i skup sastavaka - priprema za rezoluciju.
14.  Zamene, unifikacija i algoritam unifikacije.
15.  Pravilo rezolucije - teorema o potpunosti.
16.  Procedure pobijanja i poluodlučivost.
17.  Specifične forme rezolucije - OL rezolucija sa markiranim literalima.
18.  Sistemi ADT - primeri.
19.  Upitni dijaloški sistemi - generisanje potpunih odgovora.
20.  Izrada kombinatornih rasporeda - koncepcija sistema DEDUC.
21.  Logičko programiranje – karakteristike PROLOG-a.
22.  Veza sastavaka sa klauzulama PROLOG-a.
23.  Funkcionisanje PROLOG-sistema - višestruko zadovoljenje cilja.
24.  Rekurzija u PROLOG-u.
25.  Vraćanje i rez u PROLOG-u.
26.  Problem negacije i konačnog neuspeha u PROLOG-u.
27.  Ekspertni sistemi ES - razvoj i osnovne komponente.
28.  Mehanizmi zaključivanja u ES.
29.  Mogućnost davanja objašnjenja u ES.
30.  Modaliteti primene sistema automatskog rezonovanja u nastavi i učenju.