Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


13
ФЕБ
2020

Ocena znanja

Aktivnost i rešavanje zadataka na vežbama i predavanjima - 10 bodova

Seminarski rad (projekat softvera otvorenog koda) – 40 bodova

Seminarski rad se radi u timu do max. 4 studenata i tema istog se određuje u dogovoru sa predmetnim profesorom ili asistentom. Seminarski radovi koji studenti rade su javni (dostupni na GitHub-u https://github.com/TFZRRSOK2020), i mandatorno je koristiti GitHub kao sistem za kontrolu verzija izvornog koda kao i repozitorijume (biblioteke) čiji se izvorni kod nalazi na spomenutom servisu ili nekom od drugih servisa za kontrolu verzija. Takođe, bitno je odrediti vrstu licence softvera koji spomenuti tim razvija, kao i poštovati licence biblioteka i softvera koje se koriste za izradu istog. Obavezno je poznavanje koncepta objektno orijentisanog programiranja, višeslojne softverske arhitekture i principa projektovanja i razvoja softvera. Seminarski rad se može raditi u sledećim programskim jezicima: C++, C#, Java, Python, PHP, JSP, ASP.NET i mogu biti formirane desktop, web ili mobilne aplikacije. Izbor alata i razvojnog okruženja je slobodan. Za upotrebu drugih programskih jezika i razvoj drugačijih tipova aplikacija obratiti se predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu.

Svaki učesnik projekta mora da ima minimalno 3 commit-a (u zavisnosti od broja faza projekta) koji će biti vezani za intervale u kojima treba da se završi neka faza projekta. Projekat i intervali faza projekta počinju kada se tema projekta, njegova struktura, članovi tima i njihove uloge jasno definišu i formira se repozitorijum na GitHub-u. Na odbrani seminarskog rada su prisutni svi članovi tima i svaki student pred članovima tima (i ostalim studentima) brani njegov deo seminarskog rada. 

Teoretski deo ispita - 50 bodova kroz test koji se sastoji od deset pitanja