Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska animacija


Ciljevi i zadaci predmeta


Obrazovni cilj:

Kroz predavanja i vežbe studenti se upoznaju sa tehnikama modelovanja i animacije, 3D modelovanjem, teksturnom mapiranju, primeni svetla i senčenja.

Studenti se osposobljavaju za samostalno kreiranje 3D scene, sa svim njenim atributima.