Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici i metode programiranja 1


Literatura

1. Dujmović J.: Programski jezici i metode programiranja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

2. Hotomski P., Malbaški D.: Matematička logika i principi programiranja, Univerzitet u Novom Sadu, više izdanja

3. O' Brien S.: Turbo paskal 6 - kompletan vodič, Mikro knjiga, Beograd 1991.

4. Malbaški D., Obradović D.: Osnovne strukture podataka, TF "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1995.

5. Malbaški D.: Odabrana poglavlja metoda programiranja, TF "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, više izdanja.

6. Malbaški D.: Objekti i objektno programiranje, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.