Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Preduzetništvo


CILJ, ISHODI I SADRŽAJ PREDMETA

Naziv predmeta: Preduzetništvo

Nastavnik: Prof. dr Dragan Ćoćkalo

Asistent: Mila Kavalić

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 6

Uslov: nema

1. Cilj predmeta:

Sticanje teorijskih znanja o razvoju teorije preduzetništva. Studenti treba da u drugom delu ovog predmeta steknu praktično znanje o izradi biznis plana kao neizostavnog uslova za pokretanje preduzetničkog poduhvata. Ova dva segmenta predstavljaju nerazdvojivu celinu.

2. Ishod predmeta:

Ovladavanje znanjima u oblasti preduzetništva, osposobljenost studenata za samostalna istraživanja i traganja za novim poslovnim poduhvatima, njihovo valorizovanje i odlučivanje, kao i upravljanje već razrađenim poslovima.

3. Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Priroda, karakteristike i ponašanje preduzetnika; Oblici preduzetništva; Priroda i značaj preduzetništva; Uloga preduzetništva u ekonomiji i društvu; Preduzetničke strategije; Inovacije i preduzetništvo; Preduzetništvo i mala preduzeća; Kreiranje novih poslovnih poduhvata; Izrada biznis plana; Finansiranje novih poduhvata; Preduzetništvo i razvoj poslovanja; Razvijanje preduzetništva u velikim preduzećima; Preduzetnička orijentacija u budućnosti.

Vežbe obuhvataju: pripremu, izradu i odbranu seminarskog rada - Biznis plan (BP).

  • Sadržaj vežbi: Definisanje, Cilj, Svrha, Karakteristike; Metodologije za izradu BP - Domaći modeli - Elementi poslovnog plana; Primer konkretnog Biznis plana: Uvod, Rezime, Ciljevi kompanije, Rekapitulacija, Ostali elementi, Zaključak.

4. Metode izvođenja nastave:

U obradi nastavnih sadržaja koristiće se sledeće metode: Verbalne metode (monolog, dijalog, diskusija); Tekstualne metode (rad nastavnika na tekstu, rad studenta na tekstu, simultani rad nastavnika i studenta na tekstu); Ilustrativne metode (ilustracija predmetima, modelima, slikama grafikonima, fotografijama, tabelama...); Demonstrativne metode (demonstracija procesa – simulacije i dr. demonstracija situacija, demonstracija odnosa, demonstracija pokreta, demonstracija organizacije rada, demonstracija rada uređaja, demonstracija multimedijalnim aplikacijama). Metode i metodski oblici primenjivaće se u frontalnom, grupnom, radu tandema i individualnom obliku nastavnog rada.

5.A. Osnovna literatura :

  1. Sajfert, Z., Ćoćkalo, D., Preduzetništvo, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2010.

5.B. Dopunska literatura za vežbe:

  1. Đorđević, D., Anđić, Ž., Uvod u poslovno planiranje, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, 2003. g.
  2. Đorđević, D., Ćoćkalo, Ž., Poslovno planiranje, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin - U štampi

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

Aktivnost u toku predavanja

10

Usmeni deo ispta

30

Kolokvijum

40

 

 

Seminarski rad

20