Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna matematika


Polaganje ispita

Polaže se pismeni i usmeni deo ispita. Pismeni deo je eliminatoran i sastoji se u izradi zadataka . Za usmeni deo postoje ispitna pitanja.