Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove mašinstva


Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Pismeni ispit se može položiti i preko  kolokvijuma, nakon cega sledi samo usmeni deo ispita.