Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove kriptografije


Struktura predmeta

Teorijska nastava

Pojam kriptografije. Svrha kriptografije. Istorijat, dometi i budućnost kriptografije.Teorijske osnove. Elementi teorije brojeva. Kriptografski postupci. Simetrična i asimetrična kriptografija. Moderna kriptografija - hibridni pristup. Sistem javnih i tajnih ključeva u kriptografiji. Analiza RSA algoritma. Primena kriptografije na internetu. Elektronsko poslovanje. Elektronska pošta. Elektronska trgovina. Elektronski novac.

Praktična nastava

Izrada primera i zadataka. Praktično se obrađuje primena kriptografije na internetu i demonsracija  kriptografskih metoda i tehnika.