Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


12
НОВ
2014

Садржај предмета

Теоријска настава:

Појмовно одређење економије, економска мисао до индустријске револуције, класична политичка економија, маргинализам, макро-економска анализа, друштвена производња, робна производња, фактори производње и развоја, појмовно одређење тржишта, тржишни механизам, појмовно оређење понуде, појмовно одређење тражње, тржишни механизам и  институционални утицаји, облици организовања тржишта.

Практична настава:

Обухвата припрему, израду и обраду семинарског рада из тематских области обухваћених теоријском наставом.