Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija poslovnih sistema


13
АПР
2011

Ishodi obrazovanja

Razumevanje procesa razvoja organizacija. Aplikacija raznih teorijskih pristupa u savremenim organizacijama. identifikovanje krucijalnih pitanja i problema razvoja u organizacionoj nauci. Širenje interdisciplinarnih shvatanja.