Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


07
ОКТ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Oktobarski ispitni rok (Oktobar 2)

Studenti koji žele da u Oktobarskom ispitnom roku 02.10.2017 godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 24.09.2017. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Oktobarskom ispitnom roku (Okrobar 2) je 28.09.2017.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.