Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Numerička matematika


Nastavni sadržaj predmeta

Numerička matematika - oblasti
1. Približni brojevi i greške
2. Interpolacija i aproksimacija funkcija
Lagranžova i Njutnova aproksimacija
Metoda najmanjih kvadrata
Aproksimacija pomoću splajnova
3. Numeričko diferenciranje
4. Numerička integracija
Njutn-Kotesove formule (Trapezno pravilo, Simpsonovo pravilo)
Kvadraturne formule Gausovog tipa
Neki specijalni oblici Gausovih kvadraturnih formula
5. Numeričko rešavanje jednačina
Lokalizacija korena jednačine
Opšti iterativni postupak za rešavanje jednačina
Metoda polovljenja intervala
Njutnova metoda
Metoda sečice
6. Numeričko rešavanje sistema linearnih jednačina
Gausov postupak eliminacije
Metode za inverziju matrica
Određivanje sopstvenih vrednosti matrica
Iterativni postupci
Gradijentna metoda
7. Numeričko rešavanje sistema nelinearnih jednačina
Opšti iterativni postupak
Njutnov postupak
Modifikacije Njutnovog postupka
7. Približno rešavanje diferencijalnih jednačina
Približne analitičke metode za rešavanje diferencijalnih jednačina
Ojlerova metoda
Metode Runge-Kuta
Sistemi diferencijalnih jednačina