Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Numerička matematika


Ocena znanja

Predispitne obaveze

Kolokvijum: 40 bodova;

Seminarski rad: 20 bodova;

Završni ispit

Pismeni deo ispita: 20 bodova;

Usmeni deo ispita: 20 bodova.

Dva kolokvijuma se održavaju tokom trećeg semestra (termini se utvrđuju u dogovoru sa studentima). Oblasti koje dolaze u obzir za prvi kolokvijum su:

  • Približni brojevi i greške,
  • Interpolacija i aproksimacija funkcija,
  • Numeričko diferenciranje;

Oblasti koje dolaze u obzir za drugi kolokvijum su:

  • Numerička integracija,
  • Lokalizacija nule funkcije,
  • Numeričke metode za rešavanje sistema jednačina (linearnih ili nelinearnih),
  • Numeričke metode za rešavanje diferencijalnih jednačina.

Studenti mogu pismeni deo ispita polagati u redovnim ispitnim rokovima.

Predviđeno je polaganje usmenog dela ispita.