Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Modelarstvo


Aktuelno

Aktuelno

Cilj nastavnog predmeta

Cilj ovog nastavnog predmeta je da studenti steknu znanje o osnovnim modelarskim tehnikama, izradi projekta i realizaciji modela iz oblasti raketnog, avio i brodo modelarstva.

Osnovni podaci o predmetu

Profesor: doc. dr Snežana Jokić

Asistent: Nemanja Tasić

Sadržaj predavanja

Sociološki pristup slobodnom vremenu

Slobodne tehničke aktivnosti

Klubovi mladih tehničara, Tehničke sekcije, Masovni oblici, Modelarstvo  i maketarstvo

Raketno modelarstvo: materijali, fizika leta, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

Avio modelarstvo: materijali, fizika leta, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

Brodo modelarstvo: materijali, osnove iz teorije gradnje, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

Sadržaj vežbi

Vežbe

Obaveze studenata/Polaganje ispita

Potpis se dobija ako je student redovno pohađao nastavu.

 
Obavezna je odbrana projekta.

Student ispit polaže iz dva dela, usmeno i pismeno.

Literatura

 

Materijal koji prati predavanja nalazi se na učionici predmeta.

Verzija za štampu

Cilj ovog nastavnog predmeta je da studenti steknu znanje o osnovnim modelarskim tehnikama, izradi projekta i realizaciji modela iz oblasti raketnog, avio i brodo modelarstva.

 

Profesor: doc. dr Snežana Jokić

Asistent: Nemanja Tasić

 

Sociološki pristup slobodnom vremenu

Slobodne tehničke aktivnosti

Klubovi mladih tehničara, van TasićTehničke sekcije, Masovni oblici, Modelarstvo  i maketarstvo

Raketno modelarstvo: materijali, fizika leta, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

Avio modelarstvo: materijali, fizika leta, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

Brodo modelarstvo: materijali, osnove iz teorije gradnje, tehnološka dokumentacija, realizacija modela, takmičenja i propozicije.

 

 

Potpis se dobija ako je student redovno pohađao nastavu.

 
Obavezna je odbrana projekta.

Student ispit polaže iz dva dela, usmeno i pismeno.

 

Pelagić Srđan, Raketno modelarstvo, PIV Novi Sad, 1975

Materijal koji prati predavanja nalazi se u učionici predmeta.