Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Оцењивање знања

Предиспитне обавезе

Колоквијум 1: 20 бодова

Колоквијум 2: 20 бодова

Семинарски рад: 20 бодова

Завршни испит

Усмени део испита: 40 бодова (усмени одговори на 3 питања)

Да би положио завршни испит студент мора дати одговоре на сва 3 питања.