Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Методе извођења наставе

Вербалне наставне методе. Илустративне наставне методе. Демонстрационе наставне методе. Студије случајева. Истраживачки рад.