Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Садржај предмета

Теоријска настава

Стратегије и методе истраживања пословања. Планирање и дизајн студије истраживања пословних података. Типови и извори пословних података. Методе прикупљања података. Квантитативне методе анализе података. Квалитативне методе анализе података. Комбиноване методе анализе података. Прикупљање података на Интернету. Савремена софтверска решења за анализу података.

Практична настава

Вежбе обухватају решавање конкретних задатака и студија случајева из тематских области обухваћених теоријском наставом.