Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Циљеви и задаци наставног предмета

Образовни циљ

Овладавање знањима и техникама прикупљања и анализе пословних података, са циљем да се могу применити у савременом пословању.

Исходи образовања (Стечена знања)

Стечено знање ће студентима омогућити: овладавање стручном терминологијом, разумевање различитих типова пословних података, сагледавање различитих извора пословних података, примену различитих метода за прикупљање и анализу података, презентовање резултата анализе, и примену савремених софтверских решења за прикупљање и анализу података. Студенти ће бити оспособљени за практичан самосталан и тимски рад, решавање проблема и презентовање резултата свог рада.