Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Merne tehnologije


Orijentacioni (!) pregled ispitnih pitanja.

Ovo je orijentacioni (! )  pregled ispitnih pitanja koji može da posluži studentima pri orijentacija pri pripremi za ispit. Sve oblasti iz kojih dolaze u obzir za ispitna pitanja su niže definisani ali tačan oblik ispitnih pitanja nije definisan.

 

Definiši sledeće pojmove:

Merni opseg mernog prevarača,

Preopterećenje mernog prevarača,

Tačnost mernog prevarača,

Histerezis mernog prevarača,

Ponovljivost mernog prevarača,

Osetljivost mernog pretvarača,

Amplitudno-frekventnu karakteristiku mernog pretvarača.

Objasniti terminacionu lineranost mernog pretvarača “Terminal linearity”).

Objasniti razliku izmedju terminacione linearnosti mernog pretvarača i i linearnosti istog u odnosu na optimalnu linearnu funkciju.

Objasniti potrebu za uvodjenjem empirijske temperaturske skale.

Šta definiše ITS.

Koji je praktični značaj ITS-a sa stanovišta inženjerskih merenja.

Princip rada meatl-otpornih mernih pretvarača temoperature.

Zakon umetnutog metala (termoparovi).

Objasniti princip mernja temperarure termoparovima.

Objasniti način otklanjanja greške referentnog kraja termopara.

Objasniti princip meranja temperature Plakovim radijacionim termometrom.

Objasniti princip merenjatemperature “dvobojnim” radijacionim termometrom.

Definisati pojam idelanog crnog tela i idealnog sivog tela.

Merni pretvarači radijacionih termometara.

Termistori -  poluprovodnički merni pretvarači temperature.

Merne trake ko pretvarači relatvnih deformacija.

Temperatursko uravnoteženje metalnih mernih traka.

Merni pretvarači sile sa mernim trakama.

Merni pretvarači torzionog momenta sa mernim trakama.

Piezoelektrični merni pretvarači sile i momenta.

Magnetnostrikcioni merni pretvarači sile.

Potenciometri kao merni pretvarači pmeranja.

Diferencijalni induktivni transformatori (LVDT)kao merni pretvarači pomeranja.

Kapacitivni merni pretvarači pomeranja (uključujući i nivo i prtisak).

Apsolutni merni pretvaraači pomeranja.

Inkrementalni merni pretvarači pomeranja.

Merni pretvarači pritiska sa mernim trakama.

"Balistički" protokomeri.

Volumetrijski protokomeri za tečnosti i gasove (pos. displ.).

Turbinski protokomeri.

Protokomeri sa blendom (Venturi i ostali tipovi suženja).

Rortametri.

Anemometri sa ugrejanim vlaknom.

 

NAAPOMENA: O načinu polaganja videti odrednicu "Sadržaj predmeta".