Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment ljudskih resursa


16
МАР
2020

Način polaganja ispita

Menadžment ljudskih resursa

Ispitna pitanja

 1. Istorijski osvrt na razvoj menadžmenta ljudskih resursa
 2. Definisanje menadžmenta ljudskih resursa
 3. Sadržaj menadžmenta ljudskih resursa
 4. Elementi menadžmenta ljudskih resursa
 5. Strategijski menadžment ljudskih resursa (uopšteno, značaj, model)
 6. Menadžment ljudskih resursa i primena strategije
 7. Planiranje ljudskih resursa
 8. Procesi i metode planiranja ljudskih resursa
 9. Analiza posla
 10. Regrutovanje (uopšteno, strategija regrutovanja, traženje posla)
 11. Selekcija
 12. Ciljevi, praćenje i ocenjivanje radne uspešnosti
 13. Motivacija
 14. Nagrađivanje zaposlenih
 15. Menadžeri i stil menadžmenta
 16. Važnost obrazovanja i proces obrazovanja u organizacijama
 17. Utvrđivanje obrazovnih potreba i ciljevi obrazovanja
 18. Organizacija koja uči
 19. Ocena performansi zaposlenih i fokus ocenjivanja
 20. Trening i razvoj zaposlenih
 21. Razvoj karijere
 22. Napredovanje ljudskih resursa (uopšteno, uslovi, sistemi)
 23. Razvoj menadžera (uopšteno, potrebe, metode, tehnike, programi)
 24. Upravljanje karijerom
 25. Stres i upravljanje stresom
 26. Fluktuacija
 27. Apsentizam

Ispit se sastoji od 5 pitanja. Pitanja se postavljaju prema knjizi koja je navedena kao literatura.

Literatura:

Sajfert, Z. (2004). Menadžment ljudskih resursa. Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”.